Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг
(На умовах публічної оферти)
Викладена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) від Фізичної особи-підприємця Міхнової Наталії Олегівни, що діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 2 415 000 0000 059941 від 16.12.2013 та є платником єдиного податку і іменується надалі "Виконавець", фізичній особі, фізичній особі-підприємцю і / або юридичній особі укласти цей договір про надання інформаційно-консультаційних послуг на нижче викладених умовах.

Дана оферта є публічною, її умови однакові для всіх споживачів. У разі прийняття викладених нижче умов, особа здійснюючи Акцепт Оферти, методом, зазначеним у відповідному розділі Оферти, стає Споживачем. Даний Договір є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України. Порядок його укладання регулюється статтею 642 Цивільного кодексу України.


 1. Терміни та визначення


 1. Для цілей цього документа нижче наведені терміни вживаються в такому значенні:

  1. Оферта - це документ, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://propr.in.ua/offerta

  2. Акцепт оферти - повне і беззастережне прийняття оферти шляхом вчинення дій, зазначених у розділі 11 Оферти.

  3. Споживач - дієздатна особа, яка має законне право вступати в договірні відносини, яка здійснила Акцепт оферти. У разі якщо дії, зазначені в розділі 11 Оферти, фактично здійснені іншою особою, вважається, що така особа діяла в інтересах Споживача.

  4. Договір - договір між Споживачем і Виконавцем на надання послуг, який укладається шляхом акцепту оферти.

  5. Вебінар - надання інформаційних послуг, що здійснюється за допомогою віддаленого доступу через мережу Інтернет, яке проходить в режимі реального часу. Вебінар може проводитися у формі відео або аудіотрансляції, обміну повідомленнями, в інших формах. Вебінар може передбачати можливість здійснення зворотного зв'язку з особою, що надає інформаційні послуги.

  6. Індивідуальне посилання - унікальна гіпертекстове посилання, що дозволяє отримати доступ до Продукту одноразово або обмежену кількість разів.

  7. Інформаційний курс - сукупність інформаційних матеріалів (текстів, зображень, аудіозаписів, відеозаписів, аудіовізуальних документів) в електронній або паперовій формі та / або інші матеріали і можливості, передбачені Продуктом.

  8. Додаткові послуги - послуги, не включені в конкретний Інформаційний курс, або визначені Виконавцем як додаткові: індивідуальне (в тому числі дистанційне) консультування Споживача і т.п.

  9. Продукт - об'єкт реалізації, що складається з інформаційного курсу і / або певної кількості вебінарів і / або особистих зустрічей з представниками виконавця і / або масових заходів, обумовлених сторонами. Вартість Продукту і конкретний перелік складових публікується на Сайті.

  10. Сайт - сукупність програмного та апаратного забезпечення, що забезпечує публікацію для загального огляду інформації в мережі Інтернет і доступного за унікальною інтернет-адресою. Може містити графічну, текстову, аудіо-, відео-, а також іншу інформацію, записану і читану за допомогою ЕОМ, доступ до якої забезпечується через мережу Інтернет за мережевою адресою https://propr.in.ua

  11. Особистий кабінет - спеціалізований розділ сайту або ресурс, доступний після авторизації з використанням логіна і пароля Споживача, в якому міститься інформація Споживача (дані Споживача, статистика і т.п.), матеріали вебінарів та інформаційних курсів Споживача, механізми віддалено] взаємодії Сторін в рамках договору.

 2. У Оферті можуть бути використані терміни, не визначені в п. 1.1 Оферти. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Оферти слід керуватися тлумаченням терміну, що визначається законодавством України, а також за допомогою сайту Сервісу, і лише потім - сформованим (загальновживаним значенням) в мережі Інтернет.

Предмет договору

 1. За умовами даного договору Виконавець зобов'язується надавати інформаційно-консультаційні послуги в порядку і на умовах, передбачених цим Договором, а також інші (додаткові) послуги за бажанням Споживача в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

 2. Споживач, відповідно до умов даного договору здійснює оплату послуг Виконавця.

 3. Даний договір носить характер публічної оферти, і має належну юридичну силу.

Умови надання послуг

 1. Під Послугами, наданими Виконавцем, в залежності від вибору Продукту, мається на увазі:

  1. надання інформаційних послуг шляхом надання доступу до відеоуроків;

  2. надання інформаційних послуг шляхом передачі Споживачеві Інформаційного курсу в електронному вигляді;

  3. індивідуальні онлайн або офлайн зустрічі представників Виконавця зі споживачем, участь в масових заходах, організованих Виконавцем;

  4. консультації (відповіді на повідомлення через електронну пошту, в соціальних мережах, в особистому кабінеті, через skype) особистого куратора або куратора групи, закріпленого менеджера.

 2. В рамках цього договору надання доступу до відеоуроку здійснюється на наступних умовах.

  1. Відеоурок опубліковується/вебінар проводиться Виконавцем в дату і час, зазначені на сайті, а також в особистих повідомленнях, в особистому кабінеті і / або по електронній пошті. Тривалість відеоуроку/вебінару визначається Виконавцем. До проведення відеоуроку/вебінару Виконавець має право залучати будь-яких осіб на власний розсуд. Споживач самостійно забезпечує себе обладнанням, необхідним для участі у відео-уроці/вебінарі. Технологічний майданчик для проведення відео-уроків/вебінарів визначається Виконавцем самостійно.

  2. Зміст відео-уроку/вебінару визначається Виконавцем і має відповідати опису відповідного відео-уроку/вебінару.

  3. У разі пропуску вебінару, в тому числі частини вебінару з причин, не залежних від Виконавця, Споживач не має права вимагати повторного проведення вебінару або доведення до його відома інформацію, що міститься в вебінарі в іншій формі. При цьому інформаційні послуги вважаються наданими належним чином.

  4. Виконавець має право припинити надання послуг у разі некоректної поведінки споживача, що заважає проведенню вебінару. Вартість вебінару, в ході якого надання послуг було призупинено з причин, вказаних в даному пункті, не відшкодовується.

  5. У разі якщо це передбачено Продуктом, Виконавець може надавати Споживачеві доступ до запису вебінару.

 3. В рамках цього договору передача Інформаційного курсу здійснюється на наступних умовах.

  1. Передача Інформаційного курсу здійснюється в час, зазначений на сайті

  2. Після оплати інформаційного курсу споживач отримує доступ до сервісу, де будуть розміщені матеріали.

  3. З моменту розміщення всіх відео-уроків курсу, до яких має доступ Споживач, зобов'язання Виконавця вважаються виконаними, а доступ до Інформаційного курсу наданим в повному обсязі.

  4. Доступ Споживача до відеоуроків та додаткових матеріалів інформаційного курсу - необмежений в часі.

  5. Споживач самостійно забезпечує себе обладнанням і технічними можливостями, необхідними для перегляду, завантаження та використання Інформаційного курсу.

  6. Зміст інформаційного курсу визначається Виконавцем і повинен відповідати опису Інформаційного курсу на Сайті.

 4. В рамках цього Договору індивідуальні онлайн або офлайн зустрічі представників Виконавця зі споживачем, участь в масових заходах, організованих Виконавцем здійснюється на наступних умовах.

  1. Всі зустрічі і масові заходи проводяться Виконавцем в дату і час, зазначені на сайті, а також в Повідомленні, направленому по електронній пошті.

  2. Зміст зустрічей і заходів визначається Виконавцем і має відповідати опису, представленому на Сайті. Споживач не має права давати будь-які вказівки щодо змісту масового заходу. Споживач має право висловлювати власні побажання щодо змісту індивідуальних онлайн і офлайн зустрічей. Виконавець має право змінити зміст індивідуальної зустрічі з урахуванням побажань споживачів, якщо це передбачено Продуктом.

  3. У разі пропуску споживачем зустрічі і / або заходів, в тому числі їх частини з причин, не залежних від Виконавця, Споживач не має права вимагати повторного проведення або доведення до його відома інформації, яка була представлена на заході, в іншій формі. При цьому інформаційні послуги вважаються наданими належним чином.

Конфіденційність

 1. Метою цього розділу Договору є захист інформації, яку Сторони надають (розкривають) один одному в ході співпраці за Договором.

 2. Сторони погоджуються вважати весь обсяг інформації, наданої один одному в рамках цього Договору або в зв'язку з позначеною в ньому метою, Конфіденційною інформацією (а в межах, що допускаються чинним українським законодавством - комерційною таємницею), якщо виходячи з Договору, прямо не визначає інше.

 3. Кожна Сторона, яка отримує конфіденційну інформацію (далі - Отримуюча Сторона) від іншої Сторони, не має права повідомляти конфіденційну інформацію будь-кому без прямого на те дозволу іншої Сторони і повинна вживати всіх можливих заходів для захисту конфіденційної інформації, включаючи, зокрема, всі заходи, які вона приймає для захисту власної конфіденційної інформації / комерційної таємниці.

 4. Сторона зобов'язується використовувати відкриту конфіденційну інформацію виключно з метою реалізації цього Договору.

 5. Сторона зобов'язується обмежити перелік осіб, які мають доступ до конфіденційної інформації, виключно своїми співробітниками, або співробітниками своїх контрагентів, які безпосередньо беруть участь у виконанні Договору, з якими є аналогічна угода про конфіденційність.

 6. Зобов'язання, викладені в даному розділі Договору, не поширюються на такі відомості:

  1. відомості, які є або стають загальновідомими не з вини Сторони, що отримала дані відомості від іншої сторони договору, що має бути підтверджено відповідними доказами;

  2. відомості, які були отримані Сторонами від третіх осіб без зобов'язання про збереження конфіденційності;

  3. відомості, самостійно розроблені Стороною;

  4. відомості, розкриття яких необхідно відповідно до вимог законодавства або органів, що мають відповідні повноваження. Дані відомості можуть бути надані тільки на адресу органів, що мають відповідні повноваження, в порядку, передбаченому застосовуваним законодавством.

 7. Не є розголошенням надання конфіденційної інформації третім особам при наявності письмової згоди Сторони, що надала конфіденційну інформацію на її розкриття.

 8. За кожне порушення зобов'язань про нерозголошення конфіденційної інформації, передбачених цим Договором, Сторона, яка здійснила подібне порушення, зобов'язана відшкодувати іншій Стороні прямі збитки, понесені у зв'язку з цим порушенням.

 9. Зобов'язання, встановлені цим Договором щодо збереження Конфіденційної інформації, дійсні протягом усього терміну дії договору.

 10. Виконавець має повний доступ до контенту Споживача (файлів, текстів і т.д.), баз даних і будь-якої іншої інформації Споживача розміщеної в особистому кабінеті. Вся ця інформація прирівнюється до Конфіденційної інформації, переданої від Споживача Виконавцю, і підлягає захисту відповідно до умов цього договору.

 11. Створення і зберігання резервних копій даних Споживача не є порушенням конфіденційності інформації Споживача.

Права і обов'язки Виконавця

 1. Виконавець зобов'язується:

  1. Надавати Послуги відповідно до умов Договору та обраного споживачем Продукту.

  2. Повідомляти про всі технічні та профілактичні роботи, про зміни способів доступу до ресурсів, їх адрес і т. д. на Сайті або шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти, зазначеної споживачем для зв'язку.

 2. Виконавець має право:

  1. В односторонньому порядку змінити терміни виконання зобов'язань за цим Договором або повністю відмовитися від надання послуг в разі порушення Споживачем умов цього Договору про терміни оплати послуг або інших зобов'язань за цим Договором.

  2. Організовувати контроль за термінами і якістю виконання домашніх завдань Споживача.

  3. Для виконання зобов'язань за цим Договором, самостійно і на свій розсуд залучати третіх осіб і вступати з ними в договірні відносини, без узгодження зі споживачем. При цьому Виконавець залишається відповідальним перед Споживачем за дії або бездіяльність третіх осіб, залучених Виконавцем до виконання умов цього Договору.

  4. Позбавляти права писати повідомлення, позбавляти учасника права на публікацію повідомлень або забороняти участь в спільнотах / форумі (бан).

  5. Змінювати на свій розсуд дату і час проведення масових заходів і зустрічей за умови попередження про це Споживача не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати проведення заходу / зустрічі.

 3. Виконавець залишає за собою право негайно призупинити надання Послуг та / або розірвати Договір в безумовному порядку (без повернення сплачених коштів) в наступних випадках:

  1. Неотримання від Споживача оплати в повному обсязі вартості відповідних послуг в належні терміни.

  2. Якщо Виконавець вважає, що будь-які дії та / або бездіяльність Споживача, завдають чи можуть завдати шкоди Виконавцю (в тому числі принижують його честь, гідність і ділову репутацію, та / або перешкоджають нормальній роботі інших Споживачів), або нормальному функціонуванню Сайту.

  3. При розміщенні Споживачем інформації, яка принижує честь і гідність інших людей, що суперечить чинному законодавству України або міжнародним нормам, еротичного та порнографічного характеру, а так само інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів, які повністю або частково захищені авторським та / або суміжним правом (без згоди власника таких прав), які містять в собі комп'ютерні віруси або інші компоненти. Споживач розуміє, що в зв'язку з відсутністю встановлених законодавством методик визначення того, являється конкретне зображення таким, що суперечить нормам чинного законодавства України або міжнародного права, Виконавець залишає за собою право такого визначення.

  4. За рішенням уповноваженого державного органу відповідно до чинного законодавства України.

  5. При встановленні фактів (включаючи, але не обмежуючись) масових розсилок споживачем рекламних листів, спаму через будь-які засоби мережі Інтернет, поширення інформації, яка дискредитує Виконавця. Споживач погоджується, що в зв'язку з відсутністю методики оцінки інформації, яка дискредитує або такої, що принижує честь, гідність і шкодить діловій репутації, оцінка змісту інформації буде здійснюватися на розсуд Виконавця.

  6. У разі якщо Споживач з моменту направлення Виконавцем повідомлення по електронній пошті про призупинення надання послуг протягом 5 (п'яти) днів, не зв'яжеться з Виконавцем і не усуне порушення, які призвели до припинення надання послуг.

Права і обов'язки споживача

 1. Споживач зобов'язується:

  1. Строго виконувати умови Договору.

  2. Надати Виконавцю інформацію про бажаний рівень отримання знань.

  3. При отриманні послуг дотримуватися правил встановлених Виконавцем.

  4. Приймати від Виконавця послуги, що надаються відповідно до цього Договору.

  5. Оплачувати послуги, на умовах і в порядку зазначеному в р. 7 цього Договору.

  6. Виконувати рекомендації і завдання, які дає Виконавець і / або Особистий куратор.

  7. Виконувати всі домашні завдання, які надає Виконавець самостійно, у встановлений термін і в повному обсязі.

  8. Не розголошувати інформацію про вартість послуг Виконавця і іншу інформацію, що відповідно до умов цього Договору визнана Сторонами конфіденційною.

  9. У триденний термін повідомляти Виконавця про зміну особистої інформації (номера телефону, адреси електронної пошти і т.д.). В іншому випадку Виконавець не несе відповідальності за неотримання Споживачем інформації про будь-які зміни в процесі надання послуг. Обмін інформацією здійснюється за допомогою засобів зв'язку, визначених у Договорі.

  10. Не наносити шкоди технічним і програмним засобам Виконавця і третіх осіб.

  11. Періодично відвідувати Сайт, для ознайомлення з офіційною інформацією Виконавця, яка стосується надання Послуг, а також регулює відносини Виконавця.

  12. Зберігати конфіденційність облікових даних, наданих Виконавцем.

  13. Не вчиняти інші дії, не передбачені Договором, що містять склад кримінального або адміністративного правопорушення, або порушують права і законні інтереси Виконавця або третіх осіб.

 2. Споживач має право:

  1. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до цього Договору.

  2. Змінювати обраний Продукт на будь-який інший, більший за обсягом і вартістю, доступний в списку Продуктів. Виконавець вносить зміни після отримання та узгодження повідомлення від Споживача. Зміна Продукту на менший за обсягом або вартістю не допускається.

  3. Призупинити або припинити отримання Послуги в будь-який час з дотриманням всіх встановлених Договором вимог.

  4. Брати участь в дискусіях, обговореннях, висловлювати свою думку щодо різних питань у спільноті / форумі.

  5. Використовувати всі функції особистого кабінету для отримання необхідної інформації, створення повідомлень тощо.

  6. Звертатися до Особистого куратора і / або інших представників Виконавця з питань, що виникають під час надання послуг, отримання роз'яснень раніше наданих консультацій та / або відповідей.

  7. Звертатися до представника Виконавця з приводу питань, які не стосуються надання послуг за цим Договором, а саме технічних, організаційних питань тощо.

  8. Відмовитися від замовлених послуг, в термін і в разі, якщо це передбачено умовами Продукту, повідомивши Виконавця.

Вартість послуги і порядок розрахунків

 1. Вартість, обсяг та порядок надання послуг визначається у відповідності з вибраним продуктом Споживачем зі списку, опублікованому у відповідному розділі сайту за умовами теперішнього Договору.

 2. Усі послуги надаються на основі 100% предоплати.

 3. Вартість послуги та їх оплата здійснюється в національній валюті України (гривні).

 4. У вартість послуги не включається ПДВ.

 5. У рамках Договору приймається оплата послуг, будь-яким зручним для Споживача способом, не забороненим діючим законодавством України.

 6. Прийом-передача наданих послуг здійснюється після завершення надання послуг за цим Договором без обов'язкового підписання Сторонами Акту виконаних робіт. У такому випадку про прийняття Споживачем послуг в повному об'ємі по якості та кількості, які надав Виконавець, свідчить відсутність письмових скарг на надані послуги протягом 30 днів після надання послуг.

 7. Виконавець може надавати Споживачу, в тому числі, на вимогу Споживача, Акт виконаних робіт, оформлений відповідно до українського законодавства. Вказаний Акт може бути наданий після остаточного завершення виконання послуг, попередньо запропонованих цим Договором.

 8. Замовник протягом п'яти календарних днів після отримання відповідного Акту зобов'язаний розглянути його та, у випадку відсутності зауважень, підписати та передати один екземпляр Виконавцю.

Гарантії.

 1. Послуги надаються Виконавцем "Як є" і в тому вигляді, в якому вони доступні на момент надання, при цьому ніяких гарантій, прямих або непрямих, не надається (включаючи, але не обмежуючись, гарантіями щодо надання послугу у конкретних цілях Споживача).

 2. Виконавець пропонує Споживачу можливість отримати повну консультацію за допомогою електронної пошти, телефону або з використанням інших методів комунікацій, відповідно до умов своєї продукції.

 3. Об'єм консультацій обмежуються конкретними питаннями в рамках інформаційного курсу.

 4. Крім гарантій, прямо вказаних у тексті Оферти, Виконавець не надає жодних інших прямих або непрямих гарантій за Договором.

 5. !!!!У випадку, коли Споживач вимагає повернення коштів протягом 14 календарних днів після оплати, Виконавець гарантує повернути кошти в повному обсязі.

Право інтелектуальної власності.

 1. Всі аудіо, відео, текстові, візуальні та інші матеріали, що використовуються для надання послуг Виконавцем, є об'єктами інтелектуальної власності, і на них поширюється правова охорона, передбачена чинним законодавством у сфері інтелектуальної власності.

 2. За цим договором Виконавець надає Споживачеві право використання об'єктів права інтелектуальної власності Виконавця в рамках наданих Споживачеві послуг.

 3. Сторони погоджуються, що правова охорона поширюється на форму вираження твору і не поширюється на ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

 4. Передача прав, зазначених у розділі 9 цього Договору не тягне передачі або відчуження будь-яких інших прав Виконавця прямо не вказаних в цьому Договорі, не надає Споживачеві права на відтворення, розповсюдження, обнародування, виготовлення будь-яких копій (включаючи технічні та резервні копії).

 5. Будь-яку плату за передачу прав, передбачених в цьому Договорі, не передбачено.

 6. Споживач може використовувати об'єкти інтелектуальної власності Виконавця тільки в межах тих прав і тими способами, які передбачені цим Договором.

 7. Споживач зобов'язаний не розголошувати і не передавати ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття розроблені Виконавцем, у відносинах з будь-якими третіми особами з метою отримання прибутку від такого розголошення. У разі порушення гарантій, зазначених в даному пункті, Споживач зобов'язаний відшкодувати Виконавцю всі завдані таким порушенням прямі і непрямі збитки (включаючи упущену вигоду) протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту відправки вимоги Виконавцем. Вимога вважається відправленою, якщо воно спрямована Споживачеві засобами зв'язку та за адресою, вказаною споживачем при реєстрації на Сайті і / або в цьому Договорі.

Відповідальність сторін

 1. За порушення умов договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та / або діючим законодавством України.

 2. Виконавець не несе відповідальності перед Споживачем чи третьою особою через затримки чи перерви у доступі до сайту.

 3. Виконавець ні за яких обставин не несе відповідальності перед споживачем або третьою особою за Договором:

  1. за будь-які дії / бездіяльність, що є прямим або непрямим результатом дій / бездіяльності Споживача та / або третіх осіб;

  2. за будь-які заборгованості, непрямі збитки, втрачену вигоду, втрати і витрати (включаючи всі судові витрати, витрати на оплату послуг адвокатів та юристів, які виникли в результаті судових, виконавчих процесів і рішень суду), які прямо чи опосередковано стосуються послуг Виконавця, незалежно від того, міг Виконавець передбачити можливість таких збитків чи ні.

  3. за дії третіх осіб, які призвели до крадіжки тієї чи іншої інформації Споживача;

  4. за проблеми, пов'язані з використанням споживачем неліцензійного програмного та / або технічного забезпечення;

  5. за некваліфіковані дії Споживача щодо користування Послугами;

  6. за цілісність, достовірність та наявність сайтів і даних Споживача на сервері Виконавця.

 4. Споживач повністю відповідальний за збереження отриманого від Виконавця, а так само всіх додатково створених Споживачем логінів / паролів призначених для доступу в Особистий кабінет Споживача і за збитки, які можуть виникнути через їхнє несанкціоноване використання.

 5. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

 6. Споживач використовує отриману інформацію і консультації особисто з метою отримання прибутку від застосування способом, не забороненим цим Договором. Виконавець не несе відповідальності за подальше використання / невикористання споживачем отриманої інформації, наслідки її застосування.

 7. У разі порушення п. 9.7 Договору, за вимогою Виконавця Споживач крім відшкодування заподіяної шкоди (що включає, але не обмежується упущеною вигодою, прямими і непрямими збитками), додатково зобов'язується на вимогу Виконавця сплатити штраф у двадцатикратному розмірі вартості оплаченого Продукту за кожен факт такого порушення.

Акцепт оферти і укладення договору.

 1. Споживач проводить Акцепт оферти шляхом добровільної передоплати послуг Виконавця, за якими укладається Договір Оферти, з урахуванням умов розділу 7 цієї Оферти.

 2. Акцепт оферти Споживачем підтверджує, що Споживач:

  1. повністю ознайомився з умовами оферти;

  2. повністю розуміє предмет Оферти і Договору

  3. повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання Договору

  4. що він ознайомлений щодо включення його персональних даних до бази персональних даних, власником якої є Виконавець, з метою надання, одержання і здійснення розрахунків за послуги Виконавця і виконання Виконавцем приписів законодавства України, а також про свої права, які вказані в статті 8 Закону України " Про захист персональних даних ".

  5. надає Виконавцю свою згоду на включення Виконавцем всіх добровільно наданих споживачем персональних даних до бази персональних даних, власником якої є Виконавець і обробку його персональних даних в цілях надання, одержання і здійснення розрахунків за послуги Виконавця, а також у зв'язку з виконанням Виконавцем приписів законодавства України.

Термін дії та зміна умов оферти

 1. Оферта набуває чинності з моменту її публікації на Сайті і діє до моменту відкликання оферти Виконавцем.

 2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Оферти і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет на сайті Сервісу, якщо інший термін набрання чинності змін не визначено додатково при такому розміщенні.

Термін дії та зміна договору

 1. Акцепт оферти Споживачем зроблений згідно з розділом 11 Оферти створює Договір (стаття 642 Цивільного кодексу України, 179 Господарського кодексу України) на умовах Оферти

 2. Договір укладається терміном на 1 (один) рік і автоматично продовжується на наступний рік, якщо жодна із Сторін не направить не менше ніж за 10 календарних днів до закінчення терміну дії Договору власні письмові заперечення проти такого продовження іншій Стороні або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором або до закінчення терміну дії Продукту згідно з інформацією, вказаною на Сайті.

 3. Надання послуг починається з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Виконавця, якщо інше не передбачено договором.

 4. Дія Договору поширюється на весь час з моменту укладення і до моменту виконання Сторонами своїх зобов'язань за ним.

 5. З моменту укладення Договору всі попередні усні та письмові домовленості Сторін, що стосуються предмету Договору, втрачають силу.

 6. Договір залишається в силі в разі зміни реквізитів Сторін, зміни їх установчих документів, включаючи, але не обмежуючись зміною власника, організаційно-правової форми та ін.

Розірвання договору

 1. Цей Договір може бути достроково розірваний:

  1. За взаємною згодою Сторін.

  2. В односторонньому порядку Виконавцем при невиконанні зобов'язань або порушенні умов Договору Споживачем, в тому числі, якщо Споживач систематично (два і більше разів) не дотримується умов договору, не вчасно або не в повному обсязі виконує домашні завдання. При цьому Виконавець має право заявити вимогу про відшкодування заподіяної таким порушенням шкоди (збитків). У такому випадку Договір вважається розірваним після закінчення десяти календарних днів з моменту направлення повідомлення про припинення його дії споживачеві.

  3. В односторонньому порядку Споживачем, якщо Виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов'язань за договором або виконує роботу настільки повільно, що закінчити її у визначений строк стає неможливим. У разі якщо значну частину обсягу Послуги вже було виконано, споживач має право розірвати договір лише за частиною послуги або робіт, що залишилася.

  4. За рішенням суду, в результаті вимоги однієї зі сторін у разі істотного порушення Договору іншою стороною. Істотним в даному випадку є таке порушення Договору, коли в результаті заподіяної шкоди одна зі сторін в значній мірі позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

  5. В інших випадках, передбачених Договором та чинним законодавством України.

 2. Одностороннє розірвання Договору у випадках, не передбачених цим Договором не допускається.

 3. При розірванні Договору з ініціативи Споживача, невикористана частина авансу йому не повертається.

 4. Зобов'язання Сторін за Договором, які в силу своєї природи повинні продовжувати діяти (включаючи зобов'язання по конфіденційності, проведення взаєморозрахунків, використання інформації, але, не обмежуючись зазначеним), залишаються в силі після закінчення дії Договору.

 5. Розірвання Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов Договору, що виникли протягом терміну його дії.

Врегулювання суперечок

 1. Сторони будуть регулювати шляхом переговорів будь-які спірні питання, розбіжності або претензії, які можуть виникнути за цим Договором або в зв'язку з його виконанням.

 2. Всі спірні питання розглядаються Виконавцем при наявності письмової заяви не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту виникнення спірної ситуації.

 3. У разі якщо сторони не зможуть досягти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, то такі спори і розбіжності підлягають вирішенню в суді за місцем знаходження Виконавця (Україна) згідно з чинним законодавством України.

Форс-мажорні обставини

 1. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, в разі дії обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергопостачання та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, і їх виникнення юридично засвідчені.

 2. Сторона, якій стало відомо про настання або наближення таких обставин, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

 3. Виконання цього Договору, повністю або частково, призупиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше трьох місяців, то Договір вважається розірваним.

Інші умови

 1. Договір, його укладання та виконання регулюється чинним законодавством України. Всі питання, не врегульовані Офертою або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до норм матеріального та процесуального права України.

 2. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю і всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання цього Договору відповідно до його умов.

 3. У разі якщо одне або кілька положень Оферти з будь-якої причини будуть визнані недійсними, такими, що не мають юридичної сили, то така недійсність не впливає на дійсність будь-якого іншого положення Оферти (Договору), які залишаються в силі.

 4. Будь-які повідомлення за Договором можуть спрямовуватися однією Стороною іншій Стороні поштою з повідомленням про вручення або кур'єрською службою з підтвердженням доставки або будь-яким іншим способом, узгодженим Сторонами.

 5. Не вступаючи в суперечність з умовами Оферти, Споживач і Виконавець має право в будь-який час оформити Договір на надання Послуг у формі письмового двостороннього документа.

 6. Питання створення та охорони всіх прав і об'єктів інтелектуальної власності, які були використані при виконанні умов цього Договору, вирішується Виконавцем самостійно.

 7. Виконавець може надати Споживачеві переклад цієї Оферти з української на інші мови, проте в разі невідповідності між умовами оферти українською мовою та її перекладом, переважну силу має виключно версія Оферти українською мовою.

Місцезнаходження і реквізити сторін

Фізична особа-підприємець Міхнова Н.О.
79005, м. Львів, вул. С.Петлюри, 37/65
ЄДРПОУ/ДРФО 3175907004
Р/р UA173253210000026009053819556
в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Львів
МФО 325321